Obchodní podmínky a reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) webového obchodního portálu www.farmarovo.cz (dále jen jako „eShop“) provozovaném společností REXOFT s.r.o., IČ: 60469935, se sídlem Dopravní 500/9, 104 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25767 (dále jen jako „REXOFT“) pro nákup produktů (dále jen jako „Produkt“) a/nebo služby (dále jen jako „Služba“) na internetovém eShopu (dále jen jako „Nákup“) kupujícím (dále jen jako „Zákazník“).

(REXOFT a Zákazník také dále jako „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“)

I. Základní ustanovení

1.1. Tyto VOP upravují zejména práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě uzavření smlouvy na Nákup uzavřené mezi Smluvními stranami (dále jen jako „Smlouva“). Smlouva je dostatečně přesně specifikována (1) předmětem Nákupu, (2) Cenou Nákupu, (3) Termínem dodání Produktů nebo poskytnutí Služby a (4) těmito VOP, které tvoří nedílnou součást Smlouvy.

1.2. Tyto VOP stanovují, že Nákup Zákazníkem je za účelem výhradně přímé spotřeby (výhradně podle spotřebitelské smlouvy). Nákup za účelem dalšího prodeje Produktu je porušením těchto VOP a Zákazník tím ztrácí právo reklamace.

1.3. Ustanovení odchylná od VOP lze upravit v nabídce eShopu v popisu Produktu nebo Služby. Taková případná ujednání mají přednost před těmito VOP. 

1.4. Smlouva je uzavřena v českém jazyce a je REXOFTem archivována po dobu danou souvisejícími zákony ČR (včetně zpracování souvisejících osobních údajů podle těchto zákonů). Smlouva je Zákazníkovi poskytnuta formou specifikace Nákupu - (1) předmětem Nákupu, (2) Cenou Nákupu, (3) Termínem dodání Produktů nebo poskytnutí Služby a dále zněním VOP ve formě PDF souboru, zaslaném na email Zákazníka registrovaného na eShopu. 

1.5. REXOFT je oprávněn jednostranně měnit znění VOP. Zveřejněním nového znění VOP je automaticky ukončena platnost a účinnost předchozího znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. REXOFT informuje Zákazníky o zahájení doby platnosti VOP na eShopu. S VOP se může seznámit kterýkoliv návštěvník eShopu i bez registrace.

1.6 Každý Produkt má u své specifikace v eShopu uveden sklad (dále jen jako „Sklad“), kde je možno Produkt převzít (po zaplacení Ceny) nebo kde je možno si objednat službu skladování (dále jen jako „Skladování“). Lokalizace Skladu je dána jeho adresou a/nebo GPS pozicí pro navigaci.

II. Uzavření Smlouvy

2.1. REXOFT na internetovém eShopu nabízí registrovaným zájemcům (Zákazníkům) nákup Produktu a/nebo Služby (Nákup) za cenu uvedenou u jednotlivých Produktů a Služeb. Ceny Produktů a Služeb jsou uváděny primárně včetně daně z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH“) a sekundárně (informativně) také bez DPH. Objednávka a Nákup jsou jednotlivé kroky v rámci realizace Smlouvy. 

2.4. Povinnosti Zákazníka:

a) Zákazník je povinen při registraci uvést pravdivé, úplné, přesné a správné údaje pro svoji identifikaci. Zákazníkem se může stát výhradně plnoletá a svéprávná osoba, která se identifikuje v rámci své registrace na eShopu. Pokud se tyto registrační údaje Zákazníka změnily mezi okamžikem registrace a Nákupem, je Zákazník povinen před Nákupem tyto své údaje upravit podle skutečnosti. Pokud registrující se osoba uvede o sobě neplatné údaje nebo již registrovaný Zákazník neupraví své údaje podle skutečnosti v době Nákupu, potom odpovědnost za veškeré následky tím vyvolané je v plném rozsahu na registrující se osobě nebo na již registrovaném Zákazníkovi. V takovém případě není REXOFT vůči této osobě vázán žádnými povinnostmi ani závazky, plynoucími z těchto VOP. Zákazník zaplacením ceny za Nákup potvrzuje, že neobchází ani neporušuje práva třetích osob.

c) Zákazník dokončením Nákupu potvrzuje, že se důkladně seznámil s VOP, že je s nimi srozuměn, že nemá proti VOP žádné námitky a souhlasí s nimi.

2.5. Pro realizaci Nákupu (uzavření Smlouvy) zvolí Zákazník požadované množství Produktu (Produktů) a/nebo Služby (Služeb), uvede doručovací adresu (standardně se Nákup doručuje na doručovací adresu Zákazníka, uvedenou v registračních údajích), a případně sdělí informace důležité pro předání objednaného Produkt (dále jen „Objednávka“). Minimální Cena jedné Objednávky je 500,- CZK (včetně DPH) na každý jeden Sklad.

2.6. Před odesláním Objednávky (závazným objednáním) může Zákazník zkontrolovat a případně změnit obsah Objednávky vložil. Závazné objednání u REXOFTu nastane kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Zákazník je po závazném objednání přesměrován na platební bránu eShopu. REXOFT neprodleně potvrdí Zákazníkovi obdržení Objednávky a její zaplacení na email registrovaný v profilu Zákazníka na eShopu a to včetně čísla objednávky a PIN kódu opravňujícího k převzetí Produktů a/nebo Služby (6-místný numerický kód).

2.7. Kupní smlouva (Smlouva) vzniká uhrazením úplné ceny Objednávky Zákazníkem, čímž dojde k převodu vlastnictví Produktu. Za Zákazníka může Produkt převzít jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, před převzetím Produktu a/nebo Služby sdělí PIN kód. Po převzetí Objednávky (i jen části – viz Skladování) vystaví REXOFT Zákazníkovi daňový doklad, který zašle na email Zákazníka uvedený v jeho profilu na eShopu, a to z důvodu, že Zákazník má právo v okamžiku předání Nákupu od Smlouvy odstoupit a taková změna by představovala organizační nebo časovou náročnost také na straně Zákazníka.

2.8. Zákazník bere na vědomí, že REXOFT není povinen uzavřít Smlouvu s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití internetovém eShopu.

2.9. Zákazník souhlasí s uzavřením Smlouvy na dálku použitím telekomunikačních prostředků. Každá Smluvní strana hradí náklady vzniklé na její straně při takovém uzavření Smlouvy.

III. Změna Objednávky

3.1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od okamžiku závazného objednání na eShopu. Její změna je možná pouze pokud REXOFT kontaktuje Zákazníka s tím, že objednaný Produkt již není na skladě. Storno Objednávky není možné, protože ihned po úhradě Nákupu je zahájena příprava doručení Nákupu.

IV. Registrace Zákazníka

4.1. Při registraci Zákazník vytvoří vlastní přístupové heslo ke svému zákaznickému účtu na eShopu. Povinností Zákazníka je uchovat toto heslo v tajnosti a nesdělit heslo jiné osobě. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony provedené z jeho účtu a REXOFT neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupových údajů.

4.2. Pokud má Zákazník podezření na zneužití přístupových údajů ke svému účtu na eShopu, pak je Zákazník povinen informovat REXOFT o takovém podezření a to bez zbytečného odkladu. V případě Služby, REXOFT je oprávněn účet Zákazníka zablokovat, pokud má REXOFT odůvodněné obavy nebo důkazy o zneužití přístupových údajů k účtu Zákazníka. O takovém zablokování je REXOFT povinen Zákazníka neprodleně informovat a vyzvat ho ke změně hesla. 

V. Reklamace Nákupu a odstoupení od Smlouvy

5.1. Reklamace Nákupu:

Zákazník je povinen předané Produkty z Nákupu ihned po převzetí zkontrolovat a zjištěné nedostatky reklamovat u REXOFTu postupem viz níže a to neprodleně, vzhledem k povaze Produktu, zejména rychle se kazící potraviny (netrvanlivé). Pokud Produkt (rychle se kazící potraviny - netrvanlivé) při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu a to především z důvodu zjevné nezpůsobilosti Produktu ke konzumaci nebo určenému účelu použití, Zákazník podá neprodleně reklamaci a to zasláním reklamace na email reklamace@farmarovo.cz s těmito informacemi: (1) identifikaci Zákazníka, (2) číslo objednávky, (3) reklamovaný Produkt vč. množství a (4) odpovídající dostatečně kvalitní fotografie vadného Produktu bezprostředně po zjištění vady jako důkaz vady. Není možné reklamovat drobné nebo nevýznamné vady Produktu (např. poškození ochranného obalu nebo drobné poškození vzniklé zpracováním zemědělského produktu).

5.2. Odstoupení od Smlouvy

V souladu s ustanovením §1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí Produktu. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen –

- neprodleně sdělit REXOFTu odstoupení od Smlouvy a to prostřednictvím emailu reklamace@farmarovo.cz , ve kterém Zákazník uvede (1) oznámení o odstoupení od Smlouvy, (2) identifikaci Produktu, (3) specifikace vady Produktu, a dále (4) Zákazník poskytne REXOFTu jako důkaz vady odpovídající dostatečně kvalitní fotografie (4a) vadného Produktu a (4b) Produktu ve stavu dodání.

- předat Produkt neprodleně zpět REXOFTu do místa (skladu), kde byl Produkt vydán Zákazníkovi nebo dopravci (zvoleným Zákazníkem při objednání) a to v nezměněné podobě, v jaké byl Produkt dodán (kromě porušení přepravního obalu).

V případě odstoupení od Smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením Produktu, jestliže tento Produkt nemůže být vrácen pro svou povahu běžným poštovním doručením. Zákazník je odpovědný za snížení hodnoty Produktu, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Produktem jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.3. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy a Zákazník splní všechny související požadavky v rámci odstoupení (viz proces a podmínky v předchozím odstavci), vrátí mu REXOFT bez zbytečného odkladu, nejpozději do patnácti pracovních dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to na účet, který Zákazník sdělí REXOFTu při odstoupení. REXOFT potvrdí Zákazníkovi splnění podmínek odstoupení od Smlouvy nebo ho vyzve k doplnění informací nebo odmítne odstoupení jako neopodstatněné. 

5.4. V souladu s §1837 písm. e) až g) OZ není odstoupení od Smlouvy možné u Produktu podléhajícího rychlé zkáze (zelenina, ovoce, potraviny nebo obdobné Produkty) nebo u již použitého Produktu. S ohledem na hygienické normy a VOP Zákazník souhlasí, že REXOFT je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na porušení norem a/nebo VOP ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout.

VI. Cena a platební podmínky

6.1. Cenu Nákupu (dále jen jako „Cena“) je Zákazník povinen v plné výši uhradit po dokončení Objednávky (po závazném objednání). V ceně Produktu není zahrnuta cena za dodání Produkt na místo určené v Objednávce, pokud není místem dodání Sklad. Zákazník je povinen cenu uhradit pouze bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány eShopu nebo jiným bezhotovostním způsobem eShopu. Před zaplacením Ceny není REXOFT povinen Produkt z Objednávky Zákazníkovi odeslat. Povinnost Zákazníka uhradit Cenu v plné výši (viz předchozí odstavec) je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet REXOFTu nebo přijetím platby operátorem platební brány. 

VII. Odpovědnost a záruky

7.1. REXOFT odpovídá Zákazníkovi za vady Produktu a/nebo Služby v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. REXOFT tak odpovídá Zákazníkovi, že Produkt a/nebo Služba při převzetí nemá vady. 

7.2. Nemá-li Produkt vlastnosti stanovené v ustanovení §2161 OZ, může Zákazník požadovat i dodání nového Produktu bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze části Nákupu, může Zákazník požadovat jen výměnu části Nákupu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu v případě, že mu REXOFT nemůže dodat nové Produkty bez vad, jakož i v případě, že REXOFT nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím Produkt věděl, že Zákazník vadu Produktu sám způsobil. Práva z vady se uplatňují u REXOFTu.

7.3. REXOFT nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka. 

7.4. Zákazník souhlasí, že REXOFT nenese odpovědnost za nepřerušený, bezchybný a bezpečný provoz eShopu, zejména pokud se jedná o vliv mimo dosah a možnosti REXOFTu. REXOFT nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím eShopu ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do eShopu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. 

7.5. Dostupnost Produktu je vázána na skladové zásoby a REXOFT dostupnost Produktu negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku nebo její část z jakýchkoli důvodů na straně REXOFTu vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím emailu na adresu, kterou Zákazník uvedl ve svém účtu na eShopu. 

VIII. Ochrana práv duševního vlastnictví

8.1. Zákazník bere na vědomí, že veškeré součásti tvořící eShop (včetně informací o Produktu a/nebo Službě, fotografiemi, software, aj.) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat eShop výhradně pro svou osobní potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít jakoukoliv součást tvořící eShop. Zákazník užívá eShop na vlastní riziko a bere na vědomí, že fotografie na eShopu jsou pouze ilustrativní.

8.2. Přístup a užití eShopu ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný. 

8.3. Zákazník není oprávněn při užití eShopu používat nástroje, programové vybavení nebo postupy, které by mohly negativně ovlivnit provoz eShopu. 

8.4. REXOFT neodpovídá Zákazníkovi ani třetí straně za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na eShopu, tj. především za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty. 

8.6. Veškeré informace zveřejňované na eShopu jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí REXOFTu, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost.

8.7. REXOFT si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka k eShopu. 

IX. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

9.1. Způsob zpracování osobních údajů Zákazníka REXOFTem je popsáno v sekci Zpracování osobních údajů (http://farmarovo.cz/o-nakupu/ochrana-osobnich-udaju). V této sekci jsou také uvedeny legislativou požadované informace pro Zákazníka jako fyzickou osobu. 

X. Doručování a převzetí

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi jsou zprávy doručovány na emailovou adresu uvedenou Zákazníkem v účtu Zákazníka na eShopu. 

10.2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem doručení na server příchozí pošty příjemce. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem. V případě odmítnutí převzetí zásilky adresátem je zásilka považována za doručenou okamžikem odmítnutí převzetí. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou uplynutím lhůty deseti (10) kalendářních dnů od uložení zásilky a výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl. 

XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Vztah založený na užití eShopu se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi Zákazníkem a REXOFTem je místně příslušným soudem soud podle sídla REXOFTu. 

11.2. V případě sporu mezi Zákazníkem a REXOFTem může být využita možnosti mimosoudního řešení sporu.

11.3. REXOFT je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění.

11.4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. 

XIV. Kontaktní údaje zákaznické podpory:

Uvedené VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.2.2021.